Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami innych własności

Nadleśnictwo Opole sprawuje nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa zlokalizowanymi na terenie miasta na prawach powiatu Opole.  

Nadzór został powierzony na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Prezydentem Miasta Opole a Nadleśniczym Nadleśnictwa Opole. Porozumienie obejmuje zagadnienia wynikające z ustawy o lasach, między innymi ustalanie zadań dla właścicieli lasów wynikające z uproszczonych planów urządzeniowych, przygotowywanie informacji oraz niezbędnych materiałów do wydawania przez Prezydenta Miasta Opole decyzji nakazujących wykonanie niezbędnych zadań gospodarczych, cechowanie i ewidencjonowanie pozyskanego drewna.

Powierzchnia lasów powierzonych w nadzór przez Prezydenta Miasta Opole wynosi 65,97ha.

Gospodarka leśna w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa prowadzona jest na podstawie uproszczonych planów urządzania lasu.

O wydanie zgody na wykonanie zadań na działkach leśnych, oznaczonych w ewidencji gruntów jako Ls (leśnych) może się starać wyłącznie właściciel lasu lub osoba pisemnie przez niego upoważniona.

Właściciel lasu jest zobowiązany wypełnić druk „Oświadczenie właściciela lasu", który można pobrać u miejscowego leśniczego, w biurze nadleśnictwa w pokoju nr 17 lub na stronie internetowej Nadleśnictwa Opole.

Sprawy i czynności związane z nadzorem są realizowane wyłącznie w drugi i trzeci piątek każdego miesiąca kalendarzowego.

Telefony kontaktowe pracowników zajmujących się sprawami związanymi z nadzorem:

  1. Leśnictwo Narok          -   600-924-043
  2. Leśnictwo Dąbrowa     -   606-485-420
  3. Leśnictwo Suchy Bór   -   600-934-630
  4. Leśnictwo Grotowice    -  600-924-096
  5. Biuro Nadleśnictwa      -  77-454-05-41 wewn. 333