Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne Nadleśnictwa Opole

Powierzchnia ogólna gruntów w zarządzie Nadleśnictwa Opole wynosi 22 867,87 ha, z czego lasy zajmują 97% tej powierzchni. Poniżej przedstawiamy charakterystykę zasobów leśnych naszego nadleśnictwa, opierając się o wyniki szczegółowej inwentaryzacji stanu lasu wg stanu na 1.01.2014r. zawartej w aktualnym planie urządzenia lasu:

Udział gatunków lasotwórczych

Dominującym gatunkiem lasotwórczym w drzewostanach Nadleśnictwa Opole, podobnie jak na Opolszczyźnie i w całej Polsce, jest sosna. Szczegółowy udział podstawowych gatunków panujących przedstawia się następująco:

·         sosna – 86,32 %

·         dąb – 5,28 %

·         brzoza – 3,76 %

·         olcha – 3,14 %

·         buk – 0,56 %

·         pozostałe – 1,24 %

Struktura wiekowa

W naszych lasach średni wiek drzewostanów wynosi 59 lat, i w ciągu ostatniego 10-lecia, dzięki odpowiedzialnej gospodarce leśnej wzrósł o 9 % (w roku 2004 wynosił 54 lata). Udział drzewostanów w poszczególnych klasach wieku przedstawia się następująco:

·         I klasa – 13,45 %

·         II klasa – 18,30 %

·         III klasa – 24,61 %

·         IV klasa – 15,08 %

·         V klasa – 16,86 %

·         VI klasa i starsze – 9,82 %

·         KO – 1,60 %

·         KDO – 0,28 %

Przeciętna zasobność drzewostanów

Zasobność drzewostanów to wskaźnik informujący ile drewna znajduje się na powierzchni 1 ha lasu. Jest to jeden z podstawowych wskaźników charakteryzujących stan lasu, im wyższy, tym więcej drzew mamy w lesie. Dzięki prowadzeniu odpowiedzialnej gospodarki leśnej, oraz pozyskiwaniu drewna w granicach wyznaczonych przez plany urządzenia lasu, zasobność drzewostanów naszych lasów stale rosną. W roku 2004 zasobność naszych drzewostanów wynosiła 231 m3/ha, a 10 lat później, w 2014 r. – już 295 m3/ha, a zatem wzrosła o 28 %. Innymi słowy drzew przybywa i „nabierają one masy". Na terenie całego nadleśnictwa znajduje się 6,3 miliona m3. Spodziewany przyrost bieżący roczny dla całego nadleśnictwa wynosi 8 m3/ha.

Udział siedlisk leśnych

Warunki przyrodnicze i jakość zasobów drzewnych w lesie determinuje siedlisko. Udział siedlisk leśnych występujących na terenie naszego nadleśnictwa przedstawia poniże zestawienie:

Siedliska według grup żyzności:

·         siedliska borowe – 60,00 %

·         siedliska lasowe – 40,00 %

Siedliska według stopni uwilgotnienia:

·         świeże – 57,62 %

·         wilgotne – 39,49 %

·         bagienne – 2,89 %

Typy siedliskowe lasu

W Nadleśnictwie Opole występuje 13 typów siedliskowych lasu charakterystycznych dla terenów nizinnych. Poniżej przedstawiamy ich procentowy udział:

·         Bśw – 9,68 %

·         Bb – 0,01 %

·         BMśw – 29,69 %

·         BMw – 20,37 %

·         BMb – 0,19 %

·         LMśw – 17,53 %

·         LMw – 17,39%

·         LMb – 0,23 %

·         Lśw – 0,72 %

·         Lw – 1,74 %

·         Ol – 1,40 %

·         OLJ – 0,05 %

·         Lł – 1,00 %