Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Chronionego Krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. Obszary chronionego krajobrazu są formą ochrony przyrody, o niewielkich rygorach ochronności. Na terenie nadleśnictwa znajdują się 2 obszary chronionego krajobrazu:

Obszar Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich

Rok utworzenia: 1988

Powierzchnia: 3 760 ha

Obręb: Dąbrowa Opolska

Jest to pod względem wielkości na Opolszczyźnie drugi – pośród siedmiu – obszar objęty formą ochrony powierzchniowej. Obecnie Obszar Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich to największy w Polsce kompleks leśny w zachodniej części górnej Odry, obejmujący powierzchnię 480 km2 najcenniejszych przyrodniczo lasów będących pozostałością niegdysiejszej Przesieki Śląskiej, z wciąż jeszcze zachowanymi fragmentami typowych dla polskiego niżu lasów mieszanych i liściastych. Na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich występuje 19 gatunków chronionych roślin, w tym 7 chronionych częściowo i 12 chronionych ściśle. Ze względu na warunki środowiskowe, szczególnie zróżnicowana gatunkowo jest  awifauna. Dotąd na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich stwierdzono występowanie 150 gatunków lęgowych, co stanowi około 34 % całej ornitofauny krajowej. Wiele z nich to gatunki zakwalifikowane na różnej rangi czerwonych listach gatunków zagrożonych wymieraniem – regionalnych, krajowych i europejskich.

   

Obszar Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko-Turawskie

Rok utworzenia: 1988

Powierzchnia: 118 367 ha

Obręb: Krasiejów, Zbicko

Główną cechą tego rozczłonkowanego, stanowiącego pozostałość po Puszczy Śląskiej obszaru, są dość dobrze zachowane, zróżnicowane gatunkowo i siedliskowo lasy. Występują tu siedliska boru mieszanego wilgotnego i świeżego, z dominacją drzewostanu sosnowego, natomiast w dolinach rzecznych, gdzie znajdują się ich najcenniejsze fragmenty, których unikatowość związana jest z okresowymi zalewami, zalegają grądy, łęgi i olsy, a poza nimi buczyny, dąbrowy i liściaste lasy mieszane. Walory te podkreślają: niezliczona ilość bogatych w ekosystemy łąkowe cieków, obfitość terenów zabagnionych, starorzecza, źródła i stawy, a także polodowcowe moreny i wydmy. Wszystko to stanowi o wysokich walorach krajobrazowych i środowiskowych tego nieskażonego terenu, uznawanego za jeden z najcenniejszych obszarów Śląska Opolskiego. W obszarze Lasów Stobrawsko-Turawskich na terenie gminy Lasowice Wielkie znajduj się w szczególności florystyczne rezerwaty przyrody, w których występuje wiele typowych dla obszarów wodnych i torfowiskowych, rzadkich i chronionych okazów fauny i flory: podtorfiony zbiornik wodny – Jezioro Czarne (Czarny Staw) w Lasowicach Małych, użytki ekologiczne: Tuły w Tułach i Żabiniec w Chudobie, pozostałości założeń parkowych oraz 13 pojedynczych drzew uznanych za pomniki przyrody. Poza terenem gminy wymienić należy kompleks 4 jezior turawskich, z których największe o powierzchni ok. 2200 ha i pojemności ok. 100 mln m3, powstało w 1938 roku w wyniku spiętrzenia wód Małej Panwi. Wyjątkowe urozmaicenie przyrodnicze sprawia, że na obszarze Lasów Stobrawsko-Turawskich występuje bogactwo świata fauny i flory, w tym wiele charakterystycznych dla nizinnych środowisk leśnych i łąkowych gatunków rzadkich, częściowo lub całkowicie chronionych.