Wydawca treści Wydawca treści

Gospodarka Łowiecka w Nadleśnictwie Opole

Gospodarka Łowiecka w Nadleśnictwie Opole

 

Gospodarka łowiecka na terenie administrowanym przez Nadleśnictwo Opole

Na terenie Nadleśnictwa Opole znajduje się 12 obwodów łowieckich. Nadleśnictwo nie prowadzi samodzielnie gospodarki łowieckiej lecz wszystkie obwody wydzierżawionych kołom łowieckim Polskiego Związku Łowieckiego, sprawując równocześnie nadzór nad jakością gospodarki łowieckiej prowadzonej przez dzierżawców. Schematycznie granice obwodów przedstawiono na rysunku poniżej.

Obwody te znajdują się na terenie trzech rejonów hodowlanych : O-III Bory Niemodlińskie, O-II Bory Stobrawskie i C-III Bory Lublinieckie. Fakt, iż obwody łowieckie Nadleśnictwa Opole znajdują się na terenie trzech rejonów hodowlanych, świadczy o znacznym zróżnicowaniu warunków przyrodniczych w aspekcie prowadzenia gospodarki łowieckiej na terenie badanej jednostki. Obwody łowieckie w granicach nadleśnictwa charakteryzuje duża zmienność, od obwodów polnych praktycznie pozbawionych lasów, z niewielką ilością zwierzyny drobnej i sarny, oraz przechodnimi dzikami, po obwody o lesistości przekraczającej 50%, dużymi stanami zwierzyny grubej, szczególnie jelenia. 

Do głównych czynników utrudniających gospodarkę łowiecką należą czynników związanych z antropopresją (duża penetracja łowisk, defragmentacja siecią szlaków drogowych i kolejowych, itp.).Generalnie można ocenić, iż obwody łowieckie na terenie Nadleśnictwa Opole są zagospodarowane łowiecko na wysokim poziomie, a koła łowieckie potrafią prowadzić bezkonfliktowo gospodarkę łowiecką nawet praktycznie na przedmieściach miasta Opola.

Granice obwodów łowieckich: szczegółowe informacje na temat ich przebiegu, a także podstawowe dane statystyczne poszczególnych obwodów łowieckich zawiera Rozporządzenie Nr P/14/2001 Wojewody Opolskiego z dnia 13 września 2001 r. w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie, (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z dnia 24 września 2001r. Nr 85, poz. 695). Rejony hodowlane: to jednostki wielkoobszarowego planowania łowieckiego w gospodarce łowieckiej wprowadzone ustawą prawo łowieckie z 1995r. (art. 8 ust.3 pkt 1). Rejony hodowlane są tworzone przez grupę sąsiadujących ze sobą obwodów łowieckich o zbliżonych warunkach przyrodniczych. Dla rejonów hodowlanych tworzone są przez dyrektora regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w porozumieniu z wojewodom i Polskim Związkiem Łowieckim wieloletnie łowieckie plany hodowlane.