Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu w Nadleśnictwie Opole

Hodowla lasu w Nadleśnictwie Opole

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach, zadaniem gospodarki leśnej jest zapewnienie trwałości lasu i ciągłości jego wielofunkcyjnej roli w zagospodarowaniu przestrzennym kraju. Głównym celem hodowli lasu jest zachowanie lasów istniejących i kształtowanie nowych, z respektowaniem procesów naturalnych. 

Nadleśnictwo Opole prowadzi gospodarkę leśną w oparciu o Plan Urządzania Lasu sporządzony na okres od 01 stycznia 2014r. do 31.12.2023r.,

Zadania hodowlane w skali 10-lecia przedstawiają się następująco:  

 

Odnowienia i zalesienia

2777,70 ha

w tym: na powierzchniach otwartych

2263,66 ha

na powierzchniach pod osłoną drzewostanów

  514,04 ha

poprawki i uzupełnienia

16,55 ha

pielęgnowanie gleby

485,18 ha

czyszczenia wczesne

757,18 ha

czyszczenia późne

2194,69 ha

melioracje agrotechniczne

2759,26 ha

- odnowienie lasu ma na celu inicjowanie i kształtowanie młodego pokolenia lasu. Podstawą określenia sposobów i zasad prowadzenia odnowień są przyjęte cele hodowlane. Odnowienie odbywa się w sposób naturalny (samosiew) lub sztuczny (sadzenie lub siew).

- poprawki i uzupełnienia mają na celu utrzymanie i regulację założonego składu gatunkowego, zwiększenie różnorodności gatunkowej oraz zwiększenie możliwości produkcyjnych istniejących upraw.

- pielęgnowanie gleby polega na niszczeniu poprzez wykaszanie lub stosowanie środków chemicznych konkurencyjnej roślinności na założonych uprawach.

- czyszczenia wczesne – celem tego zabiegu jest usunięcie lub przyhamowanie wzrostu zbędnych domieszek, usunięcie drzewek wadliwych, chorych, obumarłych i obumierających.

- czyszczenia późne – zabieg ten polega na regulacji składu gatunkowego, wyrównaniu tempa wzrostu, poprawie jakości i zdrowotności drzewostanu.

- melioracje agrotechniczne – mają za zadanie stworzenie dogodnych warunków wzrostu dla nowego pokolenia lasu na odnawianych  powierzchniach poprzez poprawę właściwości fizycznych gleby.

Monitoring zmian dotyczących pozyskania drewna, wybranych zadań z hodowli lasu: odnowień, zalesień, zabiegów pielęgnacyjnych i oceny upraw.