Wydawca treści Wydawca treści

Pojekty i fundusze

 

Projekty małej retencji w lasach były realizowane z powodzeniem od połowy lat 90. W roku 2006 pojawił się pomysł skoncentrowania tego typu działań i opracowania jednego wniosku do Funduszu Spójności. Tematem projektu jest „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych". Projekt ten ma szansę stać się pierwszym w Europie, realizowanym na tak wielką skalę, przedsięwzięciem związanym z małą retencją w lasach.

 

Celem projektu jest likwidacja w lasach nizinnych skutków pogorszenia naturalnych stosunków wodnych,które spowodowały lub powodują zmiany w reżimie hydrologicznym całej zlewni. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez podjęcie działań zwiększających potencjalne zdolności retencyjne lasów.

 

Projekt obejmuje:

       Renaturyzację obszarów wodno-błotnych,

       Odbudowę systemów nawadniających oraz przebudowę systemów melioracji odwadniających,

       Budowę oraz odbudowę obiektów retencjonowania wody.

W marcu 2007 r. na mocy porozumienia z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowychotrzymało zlecenie na opracowanie pełnej dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójności.

 

W grudniu 2009 r. został złożony Wniosek o dofinansowanie, który został bardzo wysoko oceniony przez grupę roboczą ds. oceny projektów.

9 czerwca 2010 r. w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w obecności ministra Adama Ździebło została podpisana przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych dr Mariana Pigana Umowa o dofinansowanie.Umowa opiewa na łączny koszt 195 200 000, 00 zł z czego 136 000 000,00 zł zostanie zrefundowane ze środków Funduszu Spójności.

Projekt jest realizowany na terenie 178 nadleśnictw w ramach ok. 400 gmin i obejmuje budowę ponad 3300 obiektów, które łącznie retencjonują 31 mln m3.

W 2011 roku Nadleśnictwo Opole pozyskało z  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach programu PROW 2007-2013 dotację celową na „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej  zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych". W ramach realizacji projektu odnowiono 3,89 ha gruntów poklęskowych. Zadanie obejmowało  wykonanie melioracji agrotechnicznych, awansowego  przygotowania gleby, odnowienia oraz pielęgnację i grodzenie upraw.

 

 

 

Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa drzewostanów będących pod wpływem przemysłu na terenie RDLP w Katowicach.

Umowa o dofinansowanie w formie dotacji nr 313/2009/Wn50/OP-LE/D z dnia 22.07.2009

Podmiot odpowiedzialny: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach

Podmiot dotujący : Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Wartość przedsięwzięcia: 10 610 000,00 zł

Wartość dofinansowania: 3 915 500,00 zł

W wyniku realizacji przedsięwzięcia Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansował działania mające na celu przebudowę drzewostanów pod wpływem emisji przemysłowych na terenie Regionalne Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.

W wyniku przeprowadzanych działań wykonano prace:

  • Przygotowanie gleby – 1 310 ha,
  • Wykonanie odnowień – 1 543 ha,
  • Ochrona przed zwierzyną – 1 200 ha.
  • Z czego na terenie Nadleśnictwa Opole wykonano:
  • Przygotowanie gleby – 83,16 ha,
  • Wykonanie odnowień – 30,82 ha,
  • Ochrona przed zwierzyną – 37,88 ha.

Wartość przedsięwzięcia: 264000,00 zł

Wartość dofinansowania: 130000,00 zł