Wydawca treści Wydawca treści

Program Ochrony Przyrody

Program Ochrony Przyrody stanowi integralną część Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Opole sporządzoną na okres gospodarczy od 01.01.2014 r. do 31.12.2023 r.

Ochrona przyrody w Nadleśnictwie Opole realizowana jest zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880) oraz ustawą o lasach z 28. września 1991 r. (Dz. U. 2001 nr 101 poz. 444).

Niniejszy program aktualizowano według zaleceń Komisji Programu Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa Opole zgodnie z „Instrukcją sporządzania programu ochrony przyrody w nadleśnictwie" (MOŚZNiL Departament Leśnictwa. Warszawa 1996 r.).

 

CELE PROGRAMU

 Program Ochrony Przyrody sporządzony dla Nadleśnictwa Opole zakłada realizację następujących celów:

·         zobrazowanie bogactwa przyrodniczego lasów

·         określenie uwarunkowań ochrony przyrody pozwalających na  wzbogacania zasobów ekosystemów leśnych oraz zachowanie różnorodności biologicznej na wszystkich poziomach organizacji (genowym, gatunkowym, populacyjnym, ekosystemowym i krajobrazowym)

·         zinwentaryzowanie i zobrazowanie walorów przyrodniczych oraz zagrożeń przyrody nadleśnictwa (głównie ekosystemów leśnych) na tle regionu i kraju

·         ustalenie hierarchii grup funkcji poszczególnych kompleksów leśnych

·         wskazanie kolejnych obiektów do objęcia szczególnymi formami ochrony, wstępne określenie przedmiotów oraz celów i metod ich ochrony

·         preferowanie technologii prac leśnych przyjaznych dla środowiska przyrodniczego

·         uświadomienie wszystkim grupom społecznym obecnych i potencjalnych zagrożeń lasów oraz środowiska przyrodniczego

·         umożliwienie w przyszłości wykonywania szeregu analiz porównawczych dotyczących zmian stanu lasów i środowiska przyrodniczego

·         ochronę zabytków kultury materialnej w lasach

 

ZAKRES I ORGANIZACJA PRAC

Program Ochrony Przyrody sporządza się dla nadleśnictwa w ramach kolejnych rewizji urządzania lasu. W przypadku nadleśnictw mających aktualne plany urządzenia lasu programy mogą być opracowywane w formie aneksów. Program opracowywany jest na czas obowiązywania planu urządzenia lasu na podstawie aktualnie obowiązujących (w chwili sporządzania planu urządzenia lasu) przepisów regulujących zasady gospodarki leśnej i sposoby sprawowania ochrony przyrody w Lasach Państwowych. Program dotyczy lasów zagospodarowanych, to jest ochronnych i wielofunkcyjnych (gospodarczych). Dla lasów objętych ochroną rezerwatową w Programie podawane są tylko najważniejsze informacje (na podstawie istniejących materiałów). W ramach Programu mogą być formułowane jedynie wstępne propozycje zabiegów ochronnych dla rezerwatów, pomników przyrody, użytków ekologicznych, stanowisk dokumentacyjnych przyrody nieożywionej, a także odnośnie stanowisk gatunków roślin chronionych, grzybów i biotopów chronionych gatunków zwierząt. Ostateczny zakres, czas i sposób wykonania zabiegów w tych obiektach musi być uzgodniony z wojewódzkim konserwatorem przyrody oraz znajdować się w odpowiednich planach ochrony. Przed przystąpieniem do prac nad Programem dyrektor RDLP powołuje Komisję Programu Ochrony Przyrody w nadleśnictwie, w skład której wchodzą przedstawiciele: wojewody, RDLP, nadleśnictwa, wykonawcy, pracownicy nauki, przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji ekologicznych oraz terenowego biura planowania prze­strzennego, bądź indywidualne osoby zajmujące się ochroną przyrody i kultury materialnej oraz kształtowaniem środowiska. Posiedzenia komisji powinny odbywać się przed obradami KTG. Powinny one odbyć się co najmniej dwukrotnie: przed przystąpieniem do prac oraz po zakończeniu prac terenowych i studialnych, przed ostateczną redakcją Programu. Z uwagi na znaczenie praktyczne, społeczne i naukowe, Programy są sporządzane przez osoby o wysokich kwalifikacjach zawodowych, dobrej znajomości i „wyczuciu" problematyki ochrony przyrody oraz kształtowania środowiska przyrodniczego.

W zakres prac będących podstawą do sporządzenia Programu Ochrony Przyrody w Nadleśnictwie Opole weszły następujące czynności:

·         zebranie i analiza dotychczasowych opracowań dotyczących waloryzacji przyrodniczo-leśnej

·         zebranie informacji od miejscowej ludności, pracowników administracji państwowej, emerytowanych pracowników Lasów Państwowych, dotyczących niepublikowanych danych o bogactwie przyrodniczym i dobrach kultury materialnej

·         inwentaryzacja stanowisk gatunków rzadkich i chronionych: roślin, zwierząt i grzybów (ciekawszych i wyjątkowo rzadkich), ważniejszych gatunków obcych, ciekawych oraz rzadkich tworów i form przyrody nieożywionej (wydm, głazów, źródlisk itp.), głównie tych, które już są, bądź w przyszłości mogą być objęte szczególnymi formami ochrony przyrody

·         inwentaryzacja wybranych drzewostanów pod kątem wyróżniających się cech taksacyjnych, walorów przyrody, rzadkich zespołów leśnych, miejsc historycznych z którymi związane są różne lokalne zdarzenia

·         inwentaryzacja ciekawych fragmentów krajobrazu, zabytków kultury materialnej, miejsc historycznych i miejsc pamięci narodowej, innych ciekawych miejsc i obiektów

·         inwentaryzacja i opis zagrożeń ograniczających, bądź uniemożliwiających prawidłowy rozwój lasu i poszczególnych jego składników

·         opracowanie danych taksacyjnych, które wykorzystano w niniejszym programie ochrony przyrody

·         opracowanie metod prowadzenia gospodarki leśnej uwzględniających ochronę przyrody i jej wzbogacanie na terenie Nadleśnictwa Opole