Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty przyrody

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Przedmiotem ochrony w rezerwacie może być całość przyrody lub szczególne jej składniki, w tym fauna, flora, biota grzybów oraz twory przyrody nieożywionej. Cały obszar rezerwatu albo jego części mogą podlegać ochronie ścisłej, ochronie czynnej lub ochronie krajobrazowej. Ogranicza się tam gospodarkę leśną. Spośród 1441 rezerwatów, które mamy obecnie w Polsce, 671 to rezerwaty leśne o łącznej powierzchni ponad 61 tys. haRezerwaty stanowią 1,6 % powierzchni lasów zarządzanych przez LP. Na terenie Nadleśnictwa Opole znajdują się 2 rezerwaty przyrody:

Rezerwat przyrody „Prądy"

Rok utworzenia: 2001

Powierzchnia: 36,77 ha

Leśnictwo: Dąbrowa

Rezerwat przyrody „Prądy" obejmuje 36,77 ha bagien i lasów położonych  w pobliżu miejscowości Prądy na terenie Gminy Dąbrowa Opolska. Klasyfikowany jest jako rezerwat torfowiskowy. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych, a także pełnionych funkcji retencyjnych, dobrze wykształconych torfowisk wysokich, będących unikatowym zbiorowiskiem w skali Borów Niemodlińskich. Na terenie rezerwatu występuje jedno chronione siedlisko przyrodnicze: sosnowy bór bagienny, oraz fragmentaryczne torfowisko wysokie z roślinnością torfotwórczą. Flora rezerwatu obejmuje gatunki charakterystyczne dla boru bagiennego z panującą sosną zwyczajną i brzozą omszoną oraz charakterystyczne gatunki torfowisk wysokich jak: przygiełka biała, turzyca nitkowata, wełnianka wąskolistna, żurawina błotna, bagno zwyczajne i rosiczka okrągłolistna.

Rezerwat przyrody „Srebrne źródła"

Rok utworzenia: 2005

Powierzchnia: 18,38 ha

Leśnictwo: Dębska Kuźnia

Klasyfikowany jest jako rezerwat leśny, a celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych dobrze wykształconych zbiorowisk leśnych: łęgowych i grądowych oraz obszaru źródliska bezimiennego dopływu rzeki Jemielnica. Główna atrakcja rezerwatu to niewątpliwie źródlisko z wykształconym zespołem ziołorośli z panującym lepiężnikiem białym. Na terenie rezerwatu występują 4 chronione siedliska przyrodnicze: grąd środkowoeuropejski, łęg wiązowo-jesionowy, łęg jesionowo-olszowy, wysokogórskie ziołorośla i zarośla liściaste. W rezerwacie występują 104 gatunki drzew, krzewów i roślin zielnych, z pośród których 7 to gatunki chronione: kopytnik pospolity, wawrzynek wilcze łyko, kruszczyk szerokolistny, przytulia wonna, bluszcz pospolity, przylaszczka pospolita, lepiężnik biały, śledziennica skrętolistna. Fauna rezerwatu obejmuje gatunki występujące w całym kompleksie leśnym.