Wydawca treści Wydawca treści

Parki Krajobrazowe

Parki krajobrazowe tworzy się na terenach o wyjątkowych walorach przyrodniczych i estetyczno-krajobrazowych oraz na terenach o szczególnych wartościach historycznych i kulturowych. Posiadają niższy status ochronny niż parki narodowe i należą do kategorii V Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody. Mamy ich w Polsce 125. Zajmują 2,5 mln ha, z czego blisko 1,3 mln ha to lasy. Na terenie Nadleśnictwa Opole znajduje się jeden park krajobrazowy:

Stobrawski Park Krajobrazowy

Rok utworzenia: 1999

Powierzchnia: 5 263,50 ha

Leśnictwo: Narok

Stobrawski Park Krajobrazowy został utworzony celem zachowania najcenniejszych obszarów leśnych i wodno – błotnych nizinnej części Opolszczyzny. Obszar Stobrawskiego Parku Krajobrazowego ma urozmaicony system hydrologiczny, na który składają się: bogata sieć rzeczna o charakterze typowo nizinnym, bogata sieć melioracyjna, liczne stawy, starorzecza, małe oczka wodne, torfowiska, namuliska, tereny zalewowe i inne obszary okresowo podmokłe. Lasy stanowią około 80 % powierzchni parku. Szata parku jest zróżnicowana. Faunę reprezentuje wiele gatunków owadów, płazów, gadów, ssaków, ptaków a wśród nich objęty ochroną bielik. Stobrawski Park Krajobrazowy tylko niewielką swoją częścią obejmuje teren Nadleśnictwa Opole (łączna powierzchnia 132,64 ha). W granicach terytorialnych nadleśnictwa przebiegają ścieżki przyrodniczo-krajobrazowe: „Między Dąbrówką Dolną a Zawiścią" oraz ścieżka „Między Nową Bogacicą a Radomierowicami".