Wydawca treści Wydawca treści

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Nadleśnictwo Opole ogłasza wszczęcie postepowania na roboty budowlane pn. Konserwacja i utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Opole w latach 2021-2022.

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „PZP”, oraz aktów wykonawczych do niej, o wartości nie przekraczającej progów unijnych w rozumieniu art. 3 ustawy PZP.

 

Zamówienie będzie polegało na wykonaniu prac związanych z konserwacją i utrzymaniem dróg leśnych na terenie będącym w administracji Nadleśnictwa Opole. Prace będą miały charakter interwencyjny, co oznacza, że Wykonawca  będzie zobowiązany do wykonywania częściowych uzupełnień nawierzchni dróg leśnych różnymi metodami w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na terenie całego Nadleśnictwa Opole. Zamawiający określił trzy sposoby (technologii) konserwacji i wykonywania częściowych uzupełnień nawierzchni dróg, których zastosowanie precyzowane będzie w zleceniu na podstawie którego Wykonawca przystąpi do prac.

Obiektami na których przewiduje się konserwację jedną z trzech metod (technologii) są drogi leśne wewnętrzne (w tym dojazdy pożarowe). Przedmiotowe drogi posiadają nawierzchnie tłuczniowe, żużlowe, wzmacniane gruzem budowlanym oraz gruntowe. Zamawiający zastrzega możliwość łączenia kilku metod na jednym odcinku drogi.

Wszystkie szczegółowe informacje dostępne są w dokumentach postępowania zamieszczonych poniżej: