Lista aktualności Lista aktualności

POSIEDZENIE KOMISJI ZAŁOŻEŃ PLANU

Przystępujemy do opracowania projektów Planów Urządzenia Lasu na lata 2024-2033 dla Nadleśnictw Opole wraz z Programami Ochrony Przyrody i Prognozami Oddziaływania tych planów na Środowisko.

W związku z tym zwołujemy w siedzibie RDLP w Katowicach (ul. św. Huberta 43/45, 40-543 Katowice) posiedzenia Komisji Założeń Planu (KZP) w formie debaty publicznej:

- w dniu 21 kwietnia 2021 r. od godziny 900  

Celem Komisji Założeń Planu jest sformułowanie „Założeń do planu urządzenia lasu” oraz zakresu projektowanych uzgodnień do prognozy oddziaływania tego planu na środowisko.

Z uwagi na panującą w kraju pandemię wirusa Covid-19 zapraszamy przedstawicieli urzędów, samorządów, przedsiębiorców leśnych oraz organizacji zainteresowanych gospodarka leśną i ochroną przyrody w lasach nadleśnictwa, jak również media do uczestniczenia w posiedzeniu KZP wyłącznie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (wideokonferencji).

Ze względów organizacyjnych prosimy zainteresowanych o potwierdzenie uczestnictwa pocztą elektroniczną na adres email: opole@katowice.lasy.gov.pl nie później niż na 3 dni przed planowanym terminem KZP. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko osoby uczestniczącej, nazwę instytucji/organizacji, którą się reprezentuje oraz adres mailowy, na który zostanie wysłany link do wideokonferencji w dniu posiedzenia KZP.